Odznak 56mm – Kostol pred 100 rokmi

Odznak 56mm – Kostol pred 100 rokmi

Odznak 56mm – Kostol pred 100 rokmi